Про нас

Бухгалтерська служба коледжу - це підрозділ ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету», який є одним з найстаріших навчальних закладів України.

Історія створення закладу:

01.10.1924 р. рішенням Бердянського Окрвиконкому була створена профшкола виноградарства та садівництва.

01.09.1930 р. постановою Раднаркому України на базі профшколи було створено садово-городний технікум. У 40-х роках після повернення з евакуації технікум відновив свою діяльність під назвою «Технікум виноградарства та виноробства».

29.10.1987 р. наказом № 343 Державного агропромислового комітету Української РСР технікум був перейменований у «Технікум харчової промисловості».

Відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 19.10.1995 р. № 20, рішення Державної акредитаційної комісії від 23.12.2003 р. № 48 технікум визнано вищим закладом освіти І рівня акредитації.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 29.06.2004 р. № 236 «Про створення регіонального структурного підрозділу Таврійської державної агротехнічної академії», Бердянський технікум харчової промисловості було реорганізовано у регіональний структурний підрозділ Таврійської державної агротехнічної академії, яка є правонаступником реорганізованого технікуму.

Згідно з наказами Міністерства аграрної політики України № 375 від 31.05.2007 р., № 459 від 2.07.2007 р., № 517 від 18.07.2007 р. та наказом ТДАТУ № 4-09 від 5.09.2007 р. ВСП «Бердянський технікум харчової промисловості Таврійської державної агротехнічної академії» перейменовано у ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету».

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії про наслідки ліцензування (ліцензія АВ № 159351 від 20.09. 2006 р.) коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за спеціальностями:

 • 5.090247 «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»;
 • 5.091716 «Бродильне виробництво і виноробство»;
 • 5.130107 «Агрономія»;
 • 5.091718 «Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів»;
 • 5.050113 «Комерційна діяльність»;
 • 5.050104 «Фінанси»;
 • 5.050403 «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах».

З 2004 року проводиться підготовка з придбання робочої професії «Оператор комп’ютерного набору» (ліцензія серія АВ № 048084 від 22.03. 2006 р.).

Основними напрямками діяльності коледжу є:

 • - підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" для задоволення потреб аграрного сектору економіки України;
 • - перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
 • - культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;
 • - надання освітніх платних послуг, не заборонених законодавством.


Основними завданнями бухгалтерської служби є:
- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності коледжу та складання звітності;
- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

На даний час в бухгалтерській службі коледжу працює п'ять осіб:

- головний бухгалтер, Вербоноль Юлія Сергіївна, що організовує та здійснює загальний контроль за фінансово-господарською діяльністю коледжу, проводить облік відряджень і аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, складає та організовує своєчасне надання фінансової звітності у контролюючі органи, здійснює керівництво роботою бухгалтерської служби тощо;

- провідний економіст, Буроджиєва Світлана Вікторівна, що здійснює комплексний економічний аналіз діяльності коледжу, складає тарифікаційні списки, штатні розписи та кошториси доходів і видатків установи, забезпечує своечасне проведення процедури закупівлі, організовує розрахунки з орендарями тощо;

- бухгалтер (фінансист), Бєлощук Любов Миколаївна, що здійснює операції з реєстрації зобов'язань та руху по рахункам коледжу, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та з обліку доходів за платне навчання, проживання студентів у гуртожитку коледжу тощо;

- бухгалтер по розрахункам заробітної плати та стипендії, Лісняк Тамара Юріївна, що забезпечує вчасне та точне нарахування заробітної плати працівникам коледжу та стипендії студентам, здійснює персоніфікований облік працівників, своєчасне складання податкової, статистичної звітності, надання довідок про доходи тощо;

- бухгалтер по обліку матеріалів, Кривицька Наталія Олександрівна, що здійснює аналітничний облік необортних активів і запасів коледжу, готує документацію та приймає участь у інвентаризації, проводить операції з розрахунку податку на додану вартість, складання податкової, статистичної звітності тощо.